About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

środa, 15 kwiecień 2020 14:39

Czym jest Intrastat? Jak działa i kogo obowiązuje?

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Intrastat Intrastat

Przyzwyczailiśmy się do tego, iż jako obywatela kraju członkowskiego Wspólnot Europejskich, obowiązuje nas znacznie mniej obostrzeń, regulujących import i eksport, niż ma to miejsce z krajami trzecimi. Wewnątrzunijne życie gospodarcze jest poddane jednak pewnym obowiązkom. 

Jednym z nich, jest odnotowywanie swych działań w – istniejącym od 1993 roku – statystycznym systemie handlu towarami między członkami unii, zwanym w skrócie Intrastat, który w naszym kraju obowiązuje od 1 maja 2004 roku.

Do czego służy unijna statystyka gospodarcza, czyli usługa Intrastat w pigułce

Rzecz jasna, system Intrastat powstał raczej nie po to, jak chcieliby sądzić krytycy działań wewnątrzwspólnotowych, by poddać ścisłej i daleko ingerującej kontroli, wszelkie podmioty gospodarcze. Usługa Intrastat służy raczej celom regulacyjnym, porządkującym i zbierającym informacje. Dzięki wielu dekadom swoistego „docierania się”, czy inaczej mówiąc – kształtowania się, formowania - unijnego imperatywu znoszenia barier między państwami członkowskimi, również handel w granicach wspólnoty stał się niczym odwzorowanie zwykłych krajowych transakcji handlowych. Mimo, iż towar przemieszczający się pomiędzy poszczególnymi państwami nie jest już obłożony cłami, a z przedsiębiorcy zdjęto formalne obowiązki przewozowe (którymi wcześniej zajmowała się agencja celna), to może się tak zdarzyć, iż będzie on musiał wykazać nabycie i transfer towaru przez granice państwowe.

Jeśli przedsiębiorca jest płatnikiem VAT, bierze udział w pozakrajowej wymianie handlowej, a także, przede wszystkim, jeśli wartość towarów przywożonych lub wywożonych, w roku poprzednim niż rok sprawozdawczy przewyższy wartość określoną dla progów (podstawowego i szczegółowego), to podmiot jest zobligowany do zgłoszenia tego działania gospodarczego w systemie Intrastat.

Deklaracje, progi i czynności wymagane w systemie Intrastat

Służyć ma temu, złożenie swoistej deklaracji w systemie Inrastat. Co ciekawe, mimo, iż podmiot gospodarczy nie musi już składać deklaracji celnych, to organ właściwy, dane gromadzący, to Izba Celna, gdzie można wysłać deklarację w formie cyfrowej lub na formularzu papierowym. W formularzu, którego wypełnienia wymaga usługa Intrastat, podaje się, niezależnie do progów wartości (o czym poniżej), informacje podstawowe, takie jak:

 • Kod i opis towaru

 • Kod właściwej izby celnej, w której składana będzie deklaracja

 • Okres sprawozdawczy

 • Informacje na temat rodzaju deklaracji i typu transakcji

 • Informacje na temat właściwości fizycznych, deklarowanego towaru, czyli masa lub ilość, kod typu towaru

 • Dane osobowe, adresowe nt. odbiorcy przy przywozie lub nadawcy przy wywozie

 • Kod państwa wysyłki dla przywozu towarów lub kod państwa docelowego, dla wywozu

 • Łączna wartość towaru w polskich złotych

Dodatkowo, po przejściu z progu podstawowego do progu szczegółowego, przedsiębiorca musi załączyć dane nt.:

 • Kodu warunków dostawy i kodu rodzaju transportu oraz szczegółowego kodu produktu

 • Wartości statystycznej przemieszczanego towaru w polskich złotych

Wspomnieliśmy już dwukrotnie o progach, a że jest to rzecz konstytutywna w systemie Intrastat, warto ten wątek pokrótce rozwinąć. Tak więc, wartości graniczne w progach są ustalane rokrocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i na rok 2020, wynoszą, odpowiednio:

 • Dla progu podstawowego (dawniej asymilacji) – 4.000.000 zł dla przywozu i 2.000.000 dla wywozu.

 • Dla progu szczegółowego (dawniej specyficznego) – 65.000.000 zł dla przywozu i 108.000.000 zł dla wywozu.

Złożenie deklaracji Intrastat pod względem formalnym nie jest zbyt uciążliwe, nie są wymagane dodatkowe dokumenty przewozowe i nie wiąże się z dodatkowymi kontrolami celnymi. Jednakże lepiej jest zwracać uwagę na wysokość progów, ogłoszonych przez Prezesa GUS na dany rok, gdyż niezłożenie deklaracji (po trzykrotnym upomnieniu), może wiązać się z konsekwencja nałożenia kary w wysokości 3.000 zł za każdy okres sprawozdawczy po terminie niezłożenia dokumentu.