About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

środa, 08 kwiecień 2020 11:30

Umowa najmu lokalu użytkowego

Oceń ten artykuł
(1 głos)
mieszkań na sprzedaż na Mokotowie  mieszkań na sprzedaż na Mokotowie 

Uregulowania odnoszące się do najmu lokali zawarte zostały w Kodeksie cywilnym. W przypadku umowy najmu lokalu użytkowego strony mają dużą swobodę podczas kształtowania jej treści. Oznacza to, że najemca oraz wynajmujący mogą zawrzeć w umowie postanowienia, które odbiegają od ustawowego wzorca.

Nie oznacza to jednak, że umowa może być kształtowana w zupełnie dowolny sposób. Niektóre przepisy Kodeksu cywilnego mają charakter bezwzględnie obowiązujący, inne zaś są semiimperatywne –dopuszczają odstępstwo, ale pod warunkiem, że rozwiązanie jest korzystne dla najemcy.

Co powinna zawierać umowa najmu lokalu użytkowego?

W umowie należy zawrzeć wszystkie niezbędne informacje, odnoszące się do zasad najmu lokalu. Podobnie jak w każdej innej umowie, należy oznaczyć strony, datę i miejsce zawarcia umowy, a także przedmiot umowy najmu ze wskazaniem adresu, metrażu, wielkości oraz ilości pomieszczeń, wyposażenia, czas trwania umowy, obowiązki wynajmującego oraz najemcy.

Zakres postanowień zawartych w umowie najmu w dużej mierze zależy od ustaleń dokonanych pomiędzy stronami. Warto jak najdokładniej wskazać wzajemne prawa i obowiązki stron, dzięki czemu w przyszłości będzie można uniknąć ewentualnych sporów. Podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest wydanie lokalu, zapewnienie dostarczenia mediów. Natomiast najemca powinien zobowiązać się do zapłaty czynszu w ustalonej wysokości, w wyznaczonym terminie oraz utrzymania wynajmowanego lokalu we właściwym stanie technicznym. Strony powinny określić w umowie wysokość kaucji, wskazać, kto jest odpowiedzialny za naprawę. Jeśli wynajmujący wyraża zgodę na odstąpienie lokalu osobie trzeciej przez najemcę konieczne jest zawarcie stosownego postanowienia w umowie.  

Forma umowy najmu lokalu użytkowego

Strony mogą zawrzeć lokalu użytkowego w dowolnej formie – nawet ustnie. Od tej zasady obowiązują jednak pewne wyjątki. Jeśli umowa zawierana jest na czas dłuższy niż rok, powinna mieć formę pisemną. W przeciwnym razie uznana zostanie za umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Najczęściej umowa najmu lokalu użytkowego zawierana jest w formie pisemnej, sporządzana w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). Forma ta pozwala na precyzyjne określenie obowiązków i praw wynajmującego oraz najemcy.

Warto dodać, że umowa najmu lokalu użytkowego może być zawarta w formie pisemnej z datą pewną. To rozwiązanie jest niezwykle ważne w przypadku, gdy najemca zdecyduje się w trakcie trwania umowy sprzedać nieruchomość. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeśli umowa zawarta została w formie pisemnej z datą pewną na czas oznaczony, nabywca nie może wypowiedzieć takiej umowy z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. To szczególnie istotna regulacja dla osób zawierających umowy długoterminowe.

Rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego przestaje obowiązywać w związku z:

  • upływem czasu, na jaki została zawarta,
  • skutecznym złożeniem wypowiedzenia przez najemcę lub wynajmującego,
  • skutecznym złożeniem odstąpienia od umowy przez stronę,
  • rozwiązaniem umowy na mocy porozumienia stron,
  • konfuzją, która ma miejsce, gdy najemca zakupi wynajmowaną nieruchomość, stając się jej właścicielem.

 Sprawdź ofertę mieszkań na sprzedaż na Mokotowie 

Przed zawarciem umowy najmu lokalu użytkowego należy dokładnie przeanalizować jej treść. Strony umowy powinny precyzyjnie wskazać wzajemne obowiązki oraz prawa, pamiętając o uregulowaniach zawartych w Kodeksie cywilnym, mających charakter bezwzględnie oraz względnie obowiązujący. Mimo że umowa może być zawarta w dowolnej formie, warto rozważyć konsekwencje wyboru konkretnej formy.

 Materiał przygotowany przez eksperta portalu GetHome.pl