sobota, 12 styczeń 2019 13:58

Podstawowe definicje dotyczące zaopatrzenia w wodę

Podstawowe definicje dotyczące zaopatrzenia w wodę na podstawie ustawy z dnia 7.06.2001 roku O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi nazywamy wodę przeznaczoną do picia, gotowania, przygotowywania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych oraz każda wodę używaną do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych a także na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Jest to działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
urządzenia wodociągowe
Są to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniani wód, sieci wodociągów, przyłącza wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Sieć wodociągowa
Są to przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda będąca w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowego

Przyłącze wodociągowe
Jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Wodomierz główny
Jest to przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

Definicja wodociągu
Wodociągiem nazywamy zespół obiektów wyposażonych w urządzenia do ujmowania, podnoszenia, transportowania, uzdatniania , magazynowania i rozprowadzania wody do picia, celów gospodarczych i przemysłowych. Zadaniem wodociągu jest dostarczenie użytkownikowi tz. Ludności lub zakładom pracy, wody o odpowiedniej jakości i w dostatecznej ilości.

Systemy sieci i przyłączy wodociągowych

System Obwodowy – nazywany obiegowym, zamkniętym lub pierścieniowym. Sieć obwodowa charakteryzuje się układem przewodów o kształcie zamkniętych figur geometrycznych, do zapewnia warunki dopływu wody do każdego punku sieci a co najmniej dwóch kierunków. Cecha ta jest ważna w czasie awarii określonego odcinka sieci.
Zalety systemu obwodowego
- duża niezawodność w eksploatacji
- awaria w sieci pozbawia wody niewielką ilość odbiorców
- możliwość dołączenia dodatkowego źródła zasilania w wodę
równomierny rozkład ciśnienia w przewodach i przyłączach

Wady
ze względu na duże średnice głównych przewodów oraz większą ilość przewodów, wyższe koszty wykonania i eksploatacji.

System rozgałęźny – nazywany promienistym lub końcowym. Sieć rozgałęźna ze względu na swoją konstrukcję (przewody wodociągowe tworzą gałęzie niepołączone ze sobą) umożliwia jedynie jednokierunkowy przepływ wody, tz. Od magistrali do przyłączy wodociągowych. Wraz z kierunkiem przepływu wody zmniejszają się średnice rurociągów.
Zalety
- przejrzysty układ prowadzenia przewodów
- mniejsze koszty budowy i eksploatacji
Wady
- system bardziej zawodny w eksploatacji, awaria sieci pozbawia wody dużą część odbiorców

EkoSan Instal Sp. z.o.o.
ul. Relaksowa 27/11
20-819 Lublin
http://ekosan-instal.pl/przylacza-wodne-gazowe

Czytany 59 razy

Sponsorowane

  • 1