About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

środa, 19 lipiec 2017 14:55

Odkrywamy zawody prawnicze – notariusz

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zawody prawnicze ze względu na swój prestiż, wysokie zarobki oraz hermetyczność środowiska owiane są tajemnicą.

 Z notariuszem najczęściej stykamy się wtedy, gdy chcemy kupić ziemię pod budowę domu bądź inną inwestycję budowlaną, lub nabyć albo zbyć jakąś nieruchomość To ta osoba zaufania publicznego pomaga nam załatwić wszystkie formalności wymagane prawem, które są związane z tymi czynnościami. Jeżeli potrzebujemy skorzystać z usług notarialnych na terenie Warszawy i jej okolic, to ofert najlepiej szukać w Internecie wpisując do wyszukiwarki hasło notariusz warszawa. Kupienie ziemi pod inwestycję to tylko jeden z  jej etapów - w dalszej kolejności będziemy musieli np. wybrać rodzaj konstrukcji dachu. Wielu ekspertów na podstawie doświadczenia uważa, że szczególnie w przypadku hal magazynowych najlepsza jest konstrukcja stalowa dachu.

Notariusz to osoba zaufania publicznego. Zajmuje się sporządzaniem dokumentów zawierających wolę stron, jakimi są osoby fizyczne lub prawne. Dokumenty dotyczą obrotu nieruchomościami, założenia spółki akcyjnej, spadków, darowizn, poświadczenia własnoręcznego podpisu, potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem itd. Każda z tych czynności musi być przez notariusza zarejestrowana w specjalnej księdze. Aby zostały zachowane wszystkie przewidziane prawem wymogi (np. potwierdzenie tożsamości stron, obecność wszystkich zainteresowanych stron), notariusz sporządzając dokument musi dochować szczególnej staranności. Po sporządzeniu dokumentu musi go stronom odczytać i dać do podpisania, a następnie sam złożyć podpis, którym potwierdza ważność i autentyczność dokumentu. Jego zadaniem może być także sporządzanie protokołu z walnego zgromadzenia spółki czy dokumentów dotyczących zdarzeń w różnych organizacjach społecznych. Może także przyjmować w depozyt różne dokumenty, czeki, weksle, papiery wartościowe. Do tego służą specjalne konta bankowe. W Polsce notariusze powoływani i odwoływani są przez Ministra Sprawiedliwości po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwej Izby Notarialnej. Miejscem pracy notariusza jest kancelaria notarialna w której przyjmuje klientów, ale w sytuacjach wyjątkowych wyjeżdża do klienta (klient przebywa w szpitalu i chce sporządzić testament). Obowiązuje go dochowanie tajemnicy zawodowej. Za prawidłowe pobieranie opłat, skutki prawne i uchybienia w czynnościach notarialnych odpowiada całym swoim majątkiem.

Aby zostać notariuszem trzeba skończyć studia prawnicze, zrobić aplikację notarialną u notariusza u którego pracuje lub wyznaczonego przez Izbę. W trakcie aplikacji kandydat odbywa półroczną praktykę w sądzie (sprawy wieczysto – księgowe, rejestrowe i cywilne). Aplikacja kończy się egzaminem notarialnym i jeżeli jest pozytywny, wówczas odbywa minimum dwuletni staż asesorski. Po jego zakończeniu może starać się u Ministra Sprawiedliwości o nominację, która pozwala na otwarcie własnej kancelarii.